De belangrijkste ISO 14001 eisen

ISO norm

Alles over het nut en de noodzaak van ISO 14001

Particulieren en bedrijven worden steeds meer gedwongen om zich met het milieu bezig te houden. Particulieren kunnen zelf nog kiezen of ze begaan zijn met het klimaat; voor bedrijven ligt dat heel anders. Die moeten aantoonbaar bezig zijn met allerlei milieueisen en wetten. Eén daarvan is ISO 14001. Dat is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem in een bedrijf. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan in de organisatie te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). We vertellen er in dit blog meer over.

Waarom ISO 14001?

Voor wie zich afvraagt waarom ISO 14001 in het leven geroepen is, kunnen we het volgende melden. ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagementsystemen die organisaties helpt om hun milieueffect te verminderen en tegelijkertijd hun wettelijke verplichtingen op het gebied van milieubescherming na te leven. Door zich aan de eisen van ISO 14001 te houden, kunnen organisaties aantonen dat ze serieus werk maken van milieubescherming en dat ze verantwoord omgaan met de omgeving. Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven kiezen voor ISO 14001. Het kan hen helpen om:
  • Risico’s voor het milieu te herkennen en te beheersen
  • De prestaties van hun milieumanagementsysteem te verbeteren
  • Een crisisplan op te stellen voor als zich een milieucrisis of -incident voordoet
  • Aan wettelijke vereisten rond milieubescherming te voldoen
  • Het vertrouwen van klanten, overheden en andere belanghebbenden te winnen
Er zijn ook bedrijven die werken volgens de ISO 14001 norm om commerciële redenen. Zij zien hiermee kansen om nieuwe klanten te werven en bestaande klanten te behouden die hoge eisen stellen aan milieubescherming. Bovendien kan werken volgens deze norm bijvoorbeeld leiden tot besparingen op kosten door onder andere betere beheersing van grondstoffen en afvalstromen.

Wat zijn de belangrijkste ISO 14001 eisen?

De belangrijkste eisen van ISO 14001 zijn dat een organisatie:
  • Een milieubeleid vaststelt waarin de doelen en verplichtingen rond milieubescherming duidelijke en haalbaar zijn weergegeven.
  • Alle wettelijke en andere vereisten rond bedrijfsmatige milieubescherming in kaart brengt en er ook voor zorgt dat deze worden nageleefd. Borgen wordt dat genoemd!
  • Risico’s voor het milieu identificeert en beheert en hiervoor effectieve maatregelen neemt om het negatieve milieueffect te verminderen.
  • De prestaties van het milieumanagementsysteem meten, evalueren en verbeteren met behulp van periodieke interne audits en beoordelingen door de bedrijfsleiding.
  • Een crisisplan opstellen om te kunnen optreden als zich milieucrises of -incidenten voordoen.

ISO 14001 niet verplicht

De ISO 14001 norm is niet verplicht, het is eerder een richtlijn (handvat), maar veel bedrijven kiezen er toch voor om zich aan deze richtlijnen te houden om zo te kunnen aantonen dat ze serieus werk maken van milieubescherming. En dat natuurlijk allemaal om bedrijven en klanten aan zich te binden.

Meer lezen?

Wilt u meer lezen over zaken die bedrijven en het bedrijfsleven aangaan? Klik dan op deze link.